مقالات

الکتروسرجری دندانپزشکی یا الکتروکوترها در دندانپزشکی جهت ایجاد برش وجلوگیری از خونریزی حین جراحی ها و در نهایت ایمن کردن جراحی ها به کار میروند،

مشاهده جزییات »