پیزو سرجری

مزایای پیزوسرجری:

عملکرد دقیق برشی

عملکرد برش انتخابی

حفاظت از غشای سینوس

حفاظت از عصب

افزایش کنترل در حین جراحی

ایجاد محیط عاری از خون

پاسخ مطلوب استخوانی

کاهش استرس حین عمل